Ministerul de Finante a propus o nou set de masuri fiscale, menite sa modifice diverse acte normative in domeniul fiscal-contabil.

Nici Legea 70/2015 care reglementeaza tranzactiile cu numerar nu a fost ocolita.

Astfel, se propune :

  • se reduc plafoanele de plăți între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), între acestea și persoanele fizice precum și cele dintre persoane fizice;
  • se reglementează posibilitatea sancționării și a persoanei fizice pentru depășirea plafonului de plăți în relația cu o persoană prevăzută la art. 1 alin. (1);
  • se instituie un plafon de casă la nivelul unei casierii, respectiv 50.000 lei pentru fiecare casierie în parte. Se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi a altor drepturi de personal, precum şi a altor operaţiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora. Sumele în numerar care depăşesc nivelul stabilit conform alin. (1) vor fi depuse în conturile bancare ale persoanelor respective în termen de două zile lucrătoare.
  • se majorează sancțiunea contravențională, respectiv stabilirea unei amenzi în procent de 25% din suma care depășește plafonul stabilit, dar nu mai puțin de 500 lei.

Plafoanele la tranzactii sunt:

a) încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană;
b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană;
c) plăți către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi;
d) plăți către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei;
e) plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei și, respectiv, de 2.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 1.000 lei, respectiv de 2.000 lei.

Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, până la data de 31 decembrie 2024 și 2.500 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025. Sunt interzise plățile și încasările fragmentate în numerar către/de la o persoană, pentru tranzacțiile mai mari de 5.000 lei, până la data de 31 decembrie 2024 și 2.500 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025.

preluat de la https://www.contzilla.ro/plafon-50-000-la-soldul-casieriei-si-plafoane-reduse-la-platile-cu-numerar-2024/

Speram ca v-a fost util.

(mai mult…)

Firmele vor trebui să emită facturi și bonuri în sistem e-Factură pentru produse cu risc fiscal ridicat

 

Speram ca v-a fost util.

 

(mai mult…)

Esalonare la plata ANAF

.
Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală au elaborat noi măsuri fiscale în vederea sprijinirii mediului de afaceri, aprobate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 181/2020. Una dintre principalele facilități fiscale este eșalonarea la plată simplificată, care se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni, pentru obligațiile bugetare datorate
după declararea stării de urgență.
Adoptarea acestei facilități a vizat susținerea conformării la plată și menținerea lichidităților financiare pentru revitalizarea activității contribuabililor, ca efect al crizei sanitare.
Condiții de acordare ce trebuie îndeplinite debitor:
a) să depună cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
b) să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
c) să nu se afle în procedura faliment;
d) să nu se afle în dizolvare;
e) să aibă depuse toate declarațiile fiscale;
f) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală.
Avantajele accesarii eșalonării la plată simplificate:
• este o alternativă la măsurile fiscale adoptate după intrarea în starea de urgență, în vederea susținerii conformării voluntare la plată pentru obligațiile acumulate în perioada de criză sanitară;
• reprezintă o procedură simplificată de acordare a eșalonarii la plată, pentru contribuabilii care si-au achitat obligațiile fiscale datorate până la data intrării în starea de urgență;
• se acordă numai în baza unei cereri la care se poate atașa o propunere de grafic, fără a fi depuse alte documente. Termenul de soluționare este de cel mult 5 zile;
• se suspendă executarea silită pentru obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonării la plată;
• nu se constituie garanții;
• nu se consideră a fi restante obligațiile bugetare pe perioada eșalonării la plată;
• pe perioada eșalonării la plată, contribuabilii trebuie să achite toate obligațiile născute în această perioadă, cu posibilitatea de prelungire a termenelor de plată;
• se poate solicita, de două ori pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, modificarea eșalonării la plată prin includerea în eșalonare a obligațiilor ce constituie condiție de menținere a valabilității acesteia;
• se poate menține eșalonarea la plată pierdută, de două ori pe perioada de valabilitate a eșalonarii la plată.
Un alt aspect pe care îl vizează eșalonarea simplificată este acela că, această facilitate fiscală poate fi accesată și de către debitorii care au în derulare eșalonări la plată acordate potrivit Codului de procedură fiscală, prin depunerea unei cereri la organul fiscal. Astfel, în cazul acestora se poate acorda eșalonarea la plată pe o perioadă de maxim 12 luni, numai pentru obligațiile bugetare datorate după declararea stării de urgență, condițiile mai sus menționate fiind aplicabile și în cazul lor.
Totodată, OUG nr. 181/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 988 din 26 octombrie 2020, mai prevede prelungirea măsurilor dispuse prin Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 29/2020, precum și în Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 48/2020, până la data de 25 decembrie a.c.:
1. Nu se calculeazã și nu se datoreazã dobânzi și penalitãți de întârziere conform Codului de procedurã fiscalã, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrãrii în vigoare a Ordonanței de urgențã Guvernului nr. 29/2020 și neachitate pânã la data de 25 decembrie 2020.
2. Nu sunt considerate obligații fiscale restante, potrivit legii, obligațiile fiscale scadente începând cu data intrãrii în vigoare a Ordonanței de urgențã Guvernului nr. 29/2020 și neachitate pânã la data de 25 decembrie 2020.
3. Se suspendã sau nu încep mãsurile de executare silitã, prin somație, poprire și valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executãrilor silite care se aplicã pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotãrâri judecãtorești pronunțate în materie
penalã, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale.
4. Nu se calculeazã și nu se datoreazã dobânzi și penalitãți, conform Codului de procedurã fiscalã, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate pânã la data de 25 decembrie 2020. În acest caz, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate.
5. Se suspendã condițiile de menținere a valabilitãții eșalonãrilor la platã acordate potrivit legii. Aceste condiții se considerã îndeplinite dacã debitorii achitã obligațiile aferente în termen de 30 de zile de la încetarea perioadei de aplicare a acestor mãsuri fiscale.
6. Pentru obligațiile care reprezintã condiție de menținere a valabilitãții înlesnirilor la platã, contribuabilii pot solicita modificarea eșalonãrii la platã, cu condiția ca cererea sã fie depusã pânã la expirarea termenului menționat la pct. 5, prevederile art. 195 din Codul de procedurã fiscalã
aplicându-se în mod corespunzãtor.
7. Obligațiile bugetare care reprezintã condiție de menținere a valabilitãții înlesnirilor la platã, inclusiv cele cuprinse în ratele din graficele de eșalonare, nu sunt considerate obligații fiscale restante.
8. Extinderea rambursãrii TVA cu control ulterior.
9. Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silitã, precum și cel al  contribuabilului/ plãtitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevãzute de Codul de procedurã fiscalã, se suspendã sau nu încep sã curgã pânã la data de 25 decembrie 2020. Încă de la declanșarea crizei sanitare în România de acum nouă luni, Ministerul Finanțelor Publice și ANAF au înțeles dificultățile cu care se confruntă companiile în asigurarea lichidităților atât de necesare continuării activității și pentru menținerea salariaților.
MFP și ANAF au apreciat ca primordială sanatatea populației și a mediului de afaceri, sens în care au creat un mecanism de sprijinire a contribuabililor de bună credință oferind un pachet de măsuri fiscale, inclusiv amânarea plății obligațiilor bugetare, pentru ca aceștia să nu resimtă puternic efectele negative ale pandemiei. În plus, Ministerul Finanțelor Publice și ANAF au înființat veritabile nuclee de specialiști, care au fost în strânsă legatură cu reprezentanți ai mediului de afaceri și care au muncit intens pentru dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor online pentru a fi accesibile și intuitive, astfel încât contribuabilii să treacă cu bine peste această perioadă dificilă, să rămână sănătoși atât ei, cât și familiile și afacerile lor.

Speram sa va fie de folos. 

(mai mult…)

Cine depune declarația unică?

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. 
Informații complete privind persoanele fizice care au obligația depunerii declarației unice, precum și instrucțiuni privind completarea acesteia se regăsesc în Anexa nr. 2 a Ordinului președintelui ANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de
gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“.

Instrucțiunile sunt disponibile pe site -ul www.anaf.ro, secțiunea
„Formulare fiscale ordonate după număr“.

Care este termenul de depunere?

Declarația se depune până la data de 25 mai 2020, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligaţia: – declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2019; – declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2020; – declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2020 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2019.

Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal şi a celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

Cum se depune declarația?

Declaraţia se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
– prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, pe baza credențialelor;
– prin intermediul serviciului “Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat.
Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni:
– înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual;
– completarea Declarației Unice;
– depunerea Declarației Unice.

Lista sediilor unităților fiscale în care sunt puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii se regăsește pe site-ul www.anaf.ro, secțiunea Servicii oferite de ANAF.
De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare și asistență pentru depunerea Declarației unice.

Mai jos puteti descarca modelul de declaratie. Este completata si rubrica pentru plata CASS, acesta fiind si cel mai des caz pentru persoanele fizice care obtin venituri din dividende pe parcursul anului 2020 mai mari decat 12 salarii minime pe economie.

Speram sa va fie de folos. 

(mai mult…)

Documentele contabile cum ar fi facturile, chitanțele sau avizele de însoțire a mărfii trebuie să fie numerotate și înseriate în așa fel încât să poată fi identificate în mod unic. Numerotarea fiecărui tip de document trebuie făcută secvențial, crescător în ordinea emiterii documentelor.

Decizia de numerotare documente cu regim intern se emite pentru gestionarea documentelor: facturi, chitanţe, avize de însoţire a mărfii, facturi proforme, note de intrare recepţie şi constatare de diferenţe, bonuri de consum, ordine de deplasare etc.).

OMFP nr. 2634/2015

privind documentele financiar-contabile

24. Entităţile vor asigura un regim intern de numerotare a documentelor financiar-contabile, astfel:

– persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii vor desemna, prin decizie internă scrisă, o persoană sau mai multe, după caz, care să aibă atribuţii privind alocarea şi gestionarea numerelor aferente;

– fiecare document va avea un număr de ordine sau o serie, după caz, număr sau serie ce trebuie să fie secvenţial(ă), stabilit(ă) de entitate. În alocarea numerelor se va ţine cont de structura organizatorică, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.;

– entităţile vor emite proceduri proprii de stabilire şi/sau alocare de numere ori serii, după caz, prin care se va menţiona, pentru fiecare exerciţiu financiar, care este numărul sau seria de la care se emite primul document.

Decizia se întocmeşte obligatoriu la începutul fiecărui an sau la inceputul inceperii activitatii

H.G. nr. 773/2019 care stabileste noi norme de compensare a datoriilor intre persoane juridice, va  intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial nr. 881 din 1 noiembrie 2019. 

Noile norme actualizează cadrul normativ al activității de compensare pentru a corespunde dezvoltărilor intervenite în plan economic și al tehnologiei. În primul rând, ele mută operațiunile de compensare în online și scot din discuție chestiuni precum ședințele de compensare, inspectorul de compensare și numeroase documente.

Incepand cu data de 31/12/2019:

– Toate operatiunile de compensare se realizeaza pe baza informatiilor transmise prin INTERNET la adresa WEB dedicata: http://gama.cppi.ro;

– Adresa web dedicata, http://gama.cppi.ro va fi publicata pe website-ul CPPI, https://cppibusteni.weebly.com/compensare.html , si pe actualul website de compensare, http://gama.imi.ro , prin decizia directorului general al CPPI;

– Nu se mai utilizeaza ordinele de compensare tiparite de Imprimeria Nationala. Fiecare persoana juridica descarca Ordinul de compensare din SIC caruia i s-a atribuit o serie si un numar unic;

– Semnarea ordinelor de compensare se poate face si online folosind semnatura electronica calificata;

– Facturile se incarca individual sau fisiere de facturi, existand posibilitatea de a descarca modelul de fisier;

– Cand o persoana juridica incarca facturile in SIC, partenerul trebuie doar sa valideze aceste facturi pentru a putea fi cuprinse intr-o compensare;

 SIC pastreaza in format electronic documentele de identificare, pe cele de reprezentare precum si ordinele de compensare emise si validate electronic sau olograf si borderourile aferente;

– Un utilizator poate sa declare mai multe reprezentari pentru care incarca in SIC: certificatul de inregistrare, imputernicirea, copia BI/CI a persoanei imputernicite, validate cu semnatura electronica (incorporata sau atasata);

– SIC identifica circuitele de compensare posibile pe baza informatiilor transmise de persoanele juridice la adresa WEB dedicata prin intermediul contului de utilizator oferind astfel solutii noi de stingere a datoriilor reciproce prin compensare, solutii pe care agentul economic le poate imbratisa validandu-le in meniu;

– Nu se mai declara plaja de numere pentru facturi;

– Intreaga operatiune de compensare se poate realiza online.
 
– Operatiunile de compensare incepute inainte de data intrarii in vigoare a HG 773/2019 se vor realiza conform procedurii prevazute in H.G. nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi inregistrate in Registrul electronic de evidenta a operatiunilor de compensare gestionat de Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni – Sucursala Bucuresti si constituie documente justificative de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul compensarii si se ataseaza ca atare la nota contabila.

Speram sa va fie de folos. 

(mai mult…)

Sistemul de trasabilitate al produselor din tutun trebuie să fie funcţional până la data de 20 mai 2019 pentru ţigarete şi pentru tutunul de rulat în ţigarete, iar până la data de 20 mai 2024 pentru toate celelalte produse din tutun (ex. ţigară (trabuc), cigarillos, produse din tutun care nu
ard).
Sistemul de trasabilitate a produselor din tutun face obiectul prevederilor art.15-16 din Directiva 2014/40/UE privind produsele din tutun (Directiva Tutunului -TPD), care a fost transpusă în România prin Legea nr. 201/2016.
Prin Directiva 2014/40/UE se pun în aplicare, printre altele, dispoziţiile Convenției-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru controlul tutunului, respectiv ale Protocolului FCTC (art. 8), ratificat de Uniunea Europeană, intrat în vigoare la 25 septembrie 2018 și care prevede un
regim global de urmărire și trasabilitate a produselor din tutun.
Directiva 2014/40/UE prevede că toate pachetele unitare de produse din tutun introduse pe piață trebuie să fie marcate cu un identificator unic pentru ca circulația acestora să fie înregistrată.
Legislaţia UE privind trasabilitatea produselor din tutun, publicată in Jurnalul Oficial al UE, în data de 16 aprilie 2018: Regulamentul delegat (UE) 2018/573, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574, Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/576 Sistemul de trasabilitate prevăzut de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 se va aplica tuturor produselor din tutun fabricate în UE, precum și celor fabricate în afara UE, în măsura în care sunt introduse pe piața Uniunii Europene.
Identificatorul unic permite ca toate pachetele unitare de produse din tutun introduse pe piața să fie înregistrate şi urmărite pe întreg teritoriul UE, iar în același timp, elementele de securitate conţinute de timbru permit autorităților competente ale statelor membre să verifice autenticitatea produselor din tutun.

In link-ul urmator gasiti un Ghid de pre-inregistrare a Agentilor Economici si a Unitatilor in sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun.

 

Ghid pre-inregistrare a Agentilor Economici si a Unitatilor in sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun.
Informare privind implementarea sistemului de trasabilitate a produselor din tutun

Speram sa va fie de folos. 

(mai mult…)

Cine depune declarația unică?

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. 
Informații complete privind persoanele fizice care au obligația depunerii declarației unice, precum și instrucțiuni privind completarea acesteia se regăsesc în Anexa nr. 2 a Ordinului președintelui ANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de
gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“.

Instrucțiunile sunt disponibile pe site -ul www.anaf.ro, secțiunea
„Formulare fiscale ordonate după număr“.

Care este termenul de depunere?

Declarația se depune până la data de 31 iulie 2019, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligaţia:
– declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2018;
– declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019;
– declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2019 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.
Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal şi a celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia
depunerii declaraţiei unice.

Cum se depune declarația?

Declaraţia se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
– prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, pe baza credențialelor;
– prin intermediul serviciului “Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat.
Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni:
– înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual;
– completarea Declarației Unice;
– depunerea Declarației Unice.

Lista sediilor unităților fiscale în care sunt puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii se regăsește pe site-ul www.anaf.ro, secțiunea Servicii oferite de ANAF.
De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare și asistență pentru depunerea Declarației unice.

Mai jos puteti descarca modelul de declaratie. Este completata si rubrica pentru plata CASS, acesta fiind si cel mai des caz pentru persoanele fizice care obtin venituri din dividende pe parcursul anului 2019 mai mari decat 12 salarii minime pe economie.

Speram sa va fie de folos. 

(mai mult…)

Va supunem atentiei un material publicat de catre ANAF pe site-ul propriu cu tema Case de marcat: facilitati, obligatii, termene

Speram sa va fie de folos.

(mai mult…)

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) reaminteste: termenul pentru depunerea „Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” este 15 martie 2019.
Declarația unica se depune de către persoanele care au obligația:
  • 1. declarării veniturilor realizate din România sau/și din străinătate în anul 2018,
  • 2. declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019
  • 3. și de către persoanele care au obligația declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale și, după caz, a declarării contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019.

Declarația se poate depune exclusiv online pe site-ul ANAF.

Formularul și instrucțiunile de completare pot fi descărcate online de pe portalul www.anaf.ro, (la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html

Informații detaliate pot fi obținute prin accesarea secțiunii Asistență Contribuabili de pe portalul www.anaf.ro, rubrica „Despre impozite și taxe – Despre impozitul pe venit” sau apelând la numărul 031.403.91.60. De asemenea, specialiștii structurilor de asistență pentru contribuabili oferă la sediile ANAF informațiile necesare în vederea completării și depunerii Declarației Unice.

Vizualizare video realizat de ANAF cu instructiuni creare Spatiu Privat Virtual

Ghidul privind depunerea declaratiei unice in 2019 il puteti consulta aici:  

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Despre_DU_v2.pdf

Declarația Unică poate fi rectificată de către contribuabili din proprie inițiativă, precizează ANAF.